Hello, I'm Jian-Long Huang.

關於我

FAV: Emacs | Web development | Go | Ruby | PostgreSQL

黃建龍 (Jian-Long Huang) (jlhg)

大四時開始接觸程式語言,自此之後一頭栽入,喜歡在虛擬世界中創作。目前主要寫 Ruby 和 Go 。現任職於康百事生物資訊。